Overheidsinformatievoorziening

Up to index
up to
index


Ten gevolge van een herstructurering van de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is veel van de onderstaande informatie niet meer online voor de burger beschikbaar.


Beleidsstukken

*
Besluit informatievoorziening in de rijksdienst 1990 (Besluit IVR 1990) ; Staatscourant 1991;20


*
Overheid.nl, met o.a. alle officiële publicaties op trefwoord te raadplegen.
*
ICTPlatformOverheid, de portal over informatisering en automatisering bij de overheid.
*
Andere Overheid
*
Regering.nl
*
Burger@Overheid
*
e-overheid
*
Parlement & Politiek
*
Dutch Government and Politics; alle links m.b.t. de Nederlandse centrale en decentrale overheden.
*
Inventarisatie Nationaal Overheidsbeleid
*
ICT en de overheid MinBZK
*
Commissie Innovatie Openbaar Bestuur MinBZK
*
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC)
*
ICT en de overheid; Complete Activiteitenindex
*
ICT en de overheid
*
Cascadis; vereniging voor webmanagers bij de overheid
*
Kenniscentrum Elektronische Overheid
*
Concurreren met ICT-Competenties (CIC) is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.
*
e-Provincies
*
EGEM; e-dienstverlening door gemeenten
*
Overheidsjuristen.nl
*
ePV - Elektronische Berichtenuitwisseling in de Strafrechtsketen
*
Handleiding en Richtlijnen Overheidswebsites
*
ELO's I-scan gebaseerd op het INK-managementmodel
*
DigiD; staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem van en voor de overheid.
*
De infocratie - Arre Zuurmond
*
Beleidslijn Naar optimale beschikbaarheid van overheidsinformatie
*
Beleidslijn Naar optimale beschikbaarheid van overheidsinformatie
*
Meldpunt Onvindbare Overheidsinformatie
*
WebWijzer bevat interactieve verwijzingen naar overheden, musea en archiefdiensten.
*
VIAG Kennisbank; Virtuele Gemeenschappen; gemeentelijke webportals
*
Community Web Portals References
*
Infodrome: dwarsverbanden
*
Journaal Elektronische Overheid.
*
Infodrome: links
*
Reinventing GovernmentNext Generation
*
Zenc: Innovaties in het Openbaar Bestuur
*
Advies Overheid.nl.
*
Actieprogramma Elektronische Overheid
*
Dossier Elektronische overheid
*
Programma Open Standaarden en Open Source Software voor de overheid
*
Overheid Software Uitwisselplatform
*
Free Standards Group
*
Vereniging Open Source Nederland
*
e-mailgedragslijn voor overheden.
*
meldpunt e-mailafhandeling overheid.
*
De Virtuele Burger; rapporten
*
Internet en Openbaar Bestuur
*
Een strategische ICT-Raad: onmisbaar.
*
De Virtuele Bestuurder; rapporten
*
De Virtuele Ambtenaar; rapporten
*
Computable Archief; Overheid en Regelgeving.
*
Kabinet Online.
*
Commissie Toekomst Overheidscommunicatie.
*
Instituut voor Publiek en Politiek.
*
democratie-digitaal.nl.
*
De Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie
*
E-government hyperlinks
*
E-Democracy Resources
*
Interactieve Beleidsvorming is een Website gericht op beleidsmakers en –vormers bij gemeenten en (semi-) overheden.
*
MinBZK.nl - Informatiemanagement
*
KEeLan is een project ondersteund door de Europese Unie, met als doel modellen en hulpmiddelen te ontwikkelen voor het implementeren van e-Government.
*
Overheidsinformatie 1.
De Europese Commissie heeft in het kader van het INFO2000-meerjarenprogramma besloten tot Europese actie ten aanzien van informatieverzamelingen in het bezit van de Europese overheden.
*
Overheidsinformatie 2.
Bureau Jansen & Janssen is een onderzoeksburo op het gebied van politie, Justitie, en inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Op deze pagina zijn artikelen, boeken en een uitgebreide hoeveelheid links voorhanden op het gebied van 'intelligence', politie en strijdkrachten.
Zo heeft het Bureau Jansen & Janssen het volledige rapport van de enquetecommissie van Traa 'Inzake Opsporing' op het Web gezet; inclusief een full-text zoekmogelijkheid.
*
Zwaailichten.org; over rampen en rampenbestrijding.
*
Voorts heeft men een uitstekende pagina met artikelen en basisdocumenten met betrekking tot Europol.
*
NRC Handelsblad wijdt een hele pagina aan de IRT-affaire incl. het Rapport van Traa.
*
Overheid op Internet van Marc van Opijnen.
*
De Stichting Gemeenteweb heeft de website webdam.nl gelanceerd. Het is de bedoeling dat Webdam uitgroeit tot het portaal waar alle inwoners van Nederland verschillende zaken kunnen regelen, zoals het bestellen van een paspoort of rijbewijs.
*
Websites grote gemeenten; een deskundigen- en publieksonderzoek.
*
Gemeenteraad.net
*
Overheid in het web; naar een toegankelijke overheidssite
*
Model offerte-aanvraag bouw website
*
Monitor overheidssites; de monitor beoordeelt websites van gemeenten en andere overheidssites op gebruiksvriendelijkheid, informatie, dienstverlening en participatie.
*
Infodrome: denktank voor de rol van de overheid in de informatiemaatschappij.
*
Nederlandse Vereniging Voor Burgerzaken
*
Local e-government Now: a worldwide view
*
BurgerNet
*
EGEM Kennisbank
*
Dataloods.nl
*
Stroomlijning Basisgegevens Overheid
*
RINIS - Routerings Instituut voor (inter)Nationale Informatie Stromen in het SOFI-domein.
*
Programma ICT en administratieve lastenverlichting (ICTAL); o.a. Overheidstransactiepoort en Bedrijvenloket
*
Het Bedrijvenloket; Het Bedrijvenloket is dé overheid voor ondernemers.
*
Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO.Overheid
*
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
*
Vereniging van Informatievoorziening en Automatisering in Nederlandse Gemeenten
*
De Unie van Waterschappen is de landelijke koepelorganisatie van de 53 waterschappen in Nederland.
*
Water gerelateerde links
*
Adventus is het gegevensmodel van de Waterschappen in Nederland.
*
Informatie Desk standaarden Water (IDsW)
*
Water Informatie Infrastructuur Desk
*
Raadsledenweb heeft tot doel raadsleden te ondersteunen bij hun werkzaamheden en richt zich op de rol van ICT in het werk van een raadslid. De site biedt een verzamelplaats en contactpunt voor raadsleden en raadsgriffiers en heeft tot doel impulsen te geven aan de ontwikkeling van een digitale stad en een innovatief raadsinformatiesysteem.
*
Digitale Duurzaamheid besteedt aandacht aan documentaire informatievoorziening in het digitale tijdperk.
*
Digitale Duurzaamheid bij de overheid; documenten en links
*
Digitale Gereedschapskist Digitale Duurzaamheid
*
Interactief opstellen van 'divaprofielen' op maat; competentieprofielen voor personeel in de sector DIV en Archief (DIVA).
*
Stichting Rekenschap wil stimuleren dat overheden hun uitgaven beter verantwoorden.
*
Coördinatiepunt ICT Gemeenten
*
Platform Kwaliteit Gemeenten
*
Kwaliteitsrichtlijnen Raadsinformatiesystemen
*
Voldoet uw website aan de Webrichtlijnen?
*
Kwaliteitsmonitor Overheidswebsites 2001
*
Overzicht van publicaties op het gebied van ICT en overheid.
*
InConTrol, de website voor de overheidsmanager over ICT en internet
*
Raadsleden hebben weinig aan huidige RIS-systemen
*
Content management in overheidsorganisaties
*
A selection of legal texts concerning public access to documents
*
Oud-Staatssecretaris Kohnstamm was het ermee eens dat het Rapport van Traa via Internet te lezen moest zijn. Alle basisinformatie van de overheid diende wat hem betreft electronisch toegankelijk te zijn.
*
Drempels Weg staat voor een bereikbaar en toegankelijk internet voor iedereen, ook voor mensen met een handicap.
*
In zijn inaugurele rede DE DIGITALE RECHTSSTAAT; Beschouwingen over informatiemaatschappij en rechtsstaat betoogde prof. Bovens dat regelgeving en relevante jurisprudentie gratis of tegen kostprijs op Internet beschikbaar dienen te zijn en niet mogen worden gemonopoliseerd door commerciële uitgevers.
*
Rapport ICT & Overheid. De Commissie ICT & Overheid (Cie. Docters van Leeuwen) heeft in haar rapport een aantal aanbevelingen gedaan die er toe moeten leiden dat de rol van de overheid in de informatiesamenleving wordt versterkt en nieuwe relaties ontstaan tussen burgers en overheid.
*
Zie in dat kader ook Public Sector Information: A Key Resource For Europe.
*
Actieplan professioneel inkopen en aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken.
*
Actieplan Concurreren met ICT Competenties (CIC) van het Ministerie van Economische Zaken.
*
Tijdschrift Binnenlands Bestuur.
*
Overheidsinformatie 3.
Als reactie daarop zijn sinds 1 mei 1996 de Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal via Internet gratis op te vragen bij de SDU. Het is tegelijkertijd een proef om te zien hoeveel belangstelling bij burgers bestaat voor overheidsinformatie die op deze wijze wordt aangeboden. De Handelingen, waarin de vergaderingen van de beide Kamers woordelijk worden gepubliceerd, zijn full-text opvraagbaar op de internet-site van Sdu.
Andere Officiele Publicaties van de overheid, zoals Kamerstukken, Staatsbladen en CAO's, zijn in originele opmaak tegen abonnementstarief elektronisch beschikbaar via het OPmaat-systeem van Sdu. Het tarief is gebaseerd op "de verrijking van de stukken door redactionele ontsluiting".
Een beknopte elektronische uitgave van de Staatscourant is dagelijks vanaf 16.00 uur te bekijken. Er is een archief van de laatste 10 e-edities.
*
Bij het Centraal Bureau voor de Statistiek kunt u beperkt zoeken in hun databanken.
*
Subsidieshop - subsidie-overzicht voor ondernemers biedt een zoeksysteem voor de 69 EZ-regelingen evenals een wegwijzer voor regionale, landelijke en Europese regelingen die bestemd zijn voor ondernemers.
*
Overheidsinformatie 4.
De Dutch Government and Politics pagina bevat een groot aantal links naar overheidspagina's variërend van politieke partijen tot nieuwsgroepen, en van Ziekenfondsraad tot brandweerkorpsen.
*
Overheidsinformatie 5.
In aansluiting op het Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen (NAP), de Beleidsnota Informatievoorziening Openbare Sector nummer 3 (BIOS-3) en de Eerste voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer over de uitvoering van BIOS-3 heeft (inmiddels oud-) staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Kohnstamm een nota naar de 2e Kamer gezonden, getiteld 'Naar toegankelijkheid van overheidsinformatie. Beleidskader voor het vergroten van de toegankelijkheid van overheidsinformatie met informatie- en communicatietechnologie'. Kernpunten zijn onder meer: het behouden en versterken van de betrokkenheid van de burger bij het democratisch proces en vergroten van het nut van de talrijke gegevensbestanden van de overheid en het scheppen van nieuwe kansen voor het bedrijfsleven. Het bestaande, algemene, kader voor de openbaarheid van overheidsinformatie vormt het vertrekpunt van de nota.
*
Overheidsinformatie 6.
Ook interessant in dat kader is het Eindrapport van de werkgroep Markt en Overheid van het Ministerie van Economische Zaken. Onderwerp van het onderzoek is het optreden van instanties met een publieke taak onder concurrentie met het bedrijfsleven.
*
Zie 'het digitale afdakje' van Bart-Jan Flos over overheden op de Electronische Snelweg.
*
Nederland gaat digitaal.
*
Nota ‘Contract met de toekomst’: een visie op de elektronische relatie overheid-burger.
*
Nota Internationalisering en recht in de informatiemaatschappij en een en onderliggende Notitie Overheden over internationalisering en ICT-recht. PDF-file.
*
In het kader van de 'BIOS-nota' geeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een concept-handleiding voor elektronische burgerconsultatie in de praktijk alsmede een overzicht van de diverse Nederlandse inspraakmogelijkheden op Internet.
*
Handleidingen in het openbaar bestuur - A.F.A. Korsten en F.L. Leeuw
*
Platform ELektronisch Stemmen.
*
Internetdemocratie - Democratie vanuit de leunstoel?.
*
Actieprogramma Electronische Overheid.
*
De Commissie Grondrechten in het Digitale Tijdperk heeft tot taak "de regering met het oog op de ontwikkelingen op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie te adviseren over de aanpassing van de grondrechten, zoals opgenomen in hoofdstuk I van de Grondwet en de wenselijkheid van de vaststelling van nieuwe grondrechten".
*
De Digitale Delta, Nederland oNLine
Het kabinet heeft de ICT-nota De Digitale Delta, Nederland oNLine naar de Tweede Kamer gestuurd. Het kabinet ziet voor zichzelf een actieve rol om de ICT-basis (Informatie- en communicatietechnologie) in Nederland te versterken en daarmee de welvaart zo veel mogelijk te vergroten.
*
Het Ministerie van Economische Zaken heeft een speciale site over informatie-technologie..
*
ArachNed bevat momenteel 5700 documenten over en van de Nederlandse overheid waarin op trefwoord gezocht kan worden. Twee maal per week speurt ArachNed naar nieuwe informatie. Gezocht kan worden in alle documenten van op de verwijzingspagina naar overheidsinformatie genoemde departementen en hun buitendiensten en tevens in de eerste pagina's van de op die pagina genoemde overige organisaties.
Tevens wordt door ArachNed een lijst van de 30 meestgestelde vragen aangeboden. Deze lijst wordt dagelijks bijgewerkt.
*
Discussie.Net; hoe bouw ik een goede overheidssite?
*
Government and Public Sector Informatics pages.
*
Information Systems For Public Sector Management: Working Papers.
*
Het Overheidsplein in De Digitale Stad Amsterdam.
*
Nederlandse Overheid Een groot aantal links naar pagina's van ministeries, lagere overheden en publieke instellingen.
*
Overheidsinformatie op het Internet.
*
Via de Staatsalmanak on line zijn telefoonnummers, adressen, afdelingen, raden en commissies van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Verkeer en Waterstaat te raadplegen.
*
Loket Parlement. Nieuws, agenda, status van wetsvoorstellen, persberichten, ministers, kamerleden en departementen, incl. e-mail-adressen.
*
De Eerste en Tweede Kamer hebben nu ook hun eigen website: 'Het Parlement'. Recente stukken, verslagen, persberichten, etc.
*
Het archief van de OPmaat-discussie.
*
De pagina van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Voort is er een 0-versie van het Overheids DataCom Profiel (ODCP). Het ODCP heeft ten doel heeft uitwisseling tussen overheidsgeledingen onderling en met de samenleving te verbeteren.
*
OverheidsNetwerken 21e eeuw (ON21) is een overheidsprogramma in het kader waarvan door de overheid reeds een data-transportdienst (ON2000) en een berichtendienst (OB2000) zijn aanbesteed en nog een Europese aanbesteding zal volgen voor het totaal van de aan de Nederlandse overheid geleverde telefonie-dienstverlening.
*
Vraagbundeling voor aanleg fijnmazige stedelijke netwerken in Nederland
*
e-Foundation.
*
Lees ook over de Liberalisering kabelgebonden infrastructuur.
*
Lees ook over de Breedbandproeven; een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken.
*
Met de Telematica Gidsprojecten beoogt het Ministerie van Economische Zaken het toepassen van telematica door het bedrijfsleven en de totstandkoming van een hoogwaardige telematica-infrastructuur in Nederland te bevorderen.
*
2e Voortgangsrapportage Elektronische Snelwegen van het Ministerie van Economische Zaken.
*
Met betrekking tot de coördinatie van het gehele overheidsinformatievoorzieningsbeleid vormen de diversen BIOS-nota's het beleidskader. I.t.t. BIOS-1 en BIOS-2 staat BIOS-3. Terug naar de toekomst op Internet. Onderwerpen zijn o.a. De "informatiemaatschappij": kansen en dilemma's voor het bestuur en Communicatie tussen burger en overheid.
*
Handboeken en publicaties van Overheidsloket 2000.
*
Referentiemodel Electronisch Loket
*
Functionaliteiten E-Loket: praktijkvoorbeelden
*
Een ander fenomeen uit de BIOS-nota's is het 'overheidsloket'. Het BIOS-programma Overheidsloket2000 heeft nu een eigen programmabureau.
*
Via Loketaanhuis.nl van de gemeente Delft kunnen werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden in de gemeente Delft gebruik maken van de diensten van diverse instanties.
*
Het Nationaal Actieplan Electronische Snelwegen 'Van metafoor naar actie'
*
Meer metaforen in Metaphors along the Information Highway van Mark S. Ackerman.
*
Het Bangemann-rapport.
*
EU Commissielid Bangemann heeft tijdens een speech in Geneve gepleit voor het opstellen van een International Charter for Global Communications teneinde te komen tot harmonisatie van wetgeving met betrekking tot telematica. Daartoe suggereerde Bangemann mede het instellen van een regulerend en controlerend orgaan.
*
Ministerie van Economische Zaken o.a. voor het 'Plan van Aanpak Elektronische Snelweg: Visie op Versnellen' en de voortgangsrapportage 20-12-1995 Actieprogramma Electronische Snelwegen.
*
En de Resultaten van het Actieprogramma Elektronische Snelwegen: van metafoor naar actie 1994 - 1997.
*
'Het Internet als digitale snelweg.' Door Peter Jurg en Erik Zegwaart. Met links naar meer informatie.
*
Wat is wijsheid op de "Elektronische Snelwegen"? van Gerben Wierda.
*
Diensten en infrastructuren voor Elektronische Snelwegen in Nederland; het Rapport. van het Ministerie van Economische Zaken is een vervolg op het eerdere rapport Visie op versnellen.
*
Er is ook een zeer uitgebreid vergelijkbaar Duits initiatief.
*
Stichting Nederland No 1 op de Elektronische Snelweg. Persberichten, rapporten, nieuws, links.
*
Sp.OED: Stimuleringsprogramma Opkomst Electronische Diensten is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, Vereniging VNO-NCW en Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.
*
Afnemers GBA


Politie & Justitie

*
Politie
*
Openbaar Ministerie
*
Rechterlijke Macht
*
Ministerie van BZK - Politie
*
Ministerie van Justitie
*
Recht & Slecht
*
Wet politieregisters (CBP)
*
Wet politieregisters
*
EuroPol
*
EuroJust
*
Nederlands Forensisch Instituut
*
Politiebestel.nl; Onderzoek organisatie en aansturing politie


Gezondheidszorg

*
Nederlands Instituut Telemedicine (Nitel)
*
Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz)
*
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg (CBO
*
Nationaal Kompas Volksgezondheid
*
Nationale Atlas Volksgezondheid*
Valid XHTML 1.0!